တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Home / LEAD / တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

LEAD Program ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကိုပုဂံၿမိဳ႕ The Hotel Umbra Bagan မွာ ၂၅ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြပြဲတြင္ ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ ဆရာမၾကီးေဒါက္တာေဒၚနုနုယဥ္ (ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး(ၿငိမ္း) စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန ) က One Village One Product ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာေဒၚခင္မာရီ (ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) က Operating Business in Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္ေကာင္းအသီးသီးေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကျပီး ၊ ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အစီအစဥ္ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အုပ္စု ၅ စုခြဲျပီးအုပ္စုဆြဲေဆြးေႏြးခဲၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အုပ္စု (၁) မွ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုအေျဖရွာျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စု (၂) မွ ပုဂံဟူေသာထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အားသာခ်က္ကိုရယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေသာအေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
အုပ္စု (၃) မွ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိရိုးဖလာလုပ္ငန္းမွ ေခတ္မွီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္ေကာင္း၊
အုပ္စု (၄) မွ စီးပြားေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအသင့္ျပင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္းေကင္း၊
အုပ္စု (၅) မွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္ေကာင္းသက္ဆိုင္ရာ Facilitator မ်ား၏ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးရာမွ ေတြ႔ရွိလာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ညွိႏိုင္းသံုးသပ္အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္းမွ Moderator အျဖစ္ဦးေဆာင္ကာအုပ္စုအသီးသီးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက Panelists မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၾကျပီး Panel Discussion ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

« 1 of 2 »

တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အတူ LEAD Program တြင္ပါဝင္ၾကေသာ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပါတစ္ပါတည္းခင္းက်င္းျပသေပးခဲပါတယ္